Vilkår og betingelser for MINLANDSBY app og MINLANDSBY webdashboard

End User Licensaftale (EULA)

April 2020

__________________________________________________________________________

1.Introduktion.

MINLANDSBY er et brand ejet af MINLANDSBY ApS, CVR nr 39670925

Når du anvender services leveret under brandet MINLANDSBY, er det MINLANDSY ApS der er din aftalepart. Nærværende Licensvilkår fastsætter de vilkår og betingelser, der gælder for brug af MINLANDSBY ApS´ produkt som primært leveres via. MINLANDSBY mobilapplikation. Brugere der køber MINLANDSBY webdashboard omfattes også af denne Licensaftale. Såfremt brugere tilkøber andre ydelser hos MINLANDSBY, omfattes sådanne ydelser automatisk af Licensaftalen, medmindre der gælder særskilte vilkår for den anden ydelse og andet er angivet.

1.1 Definitioner

Licensvilkårene anvender følgende definitioner:

”Licensaftalen” Parternes aftale om brug af MIN LANDSBY App og MINLANDSBY webdashboard. Herefter ML platformen

”Licensgiver” MINLANDSBY ApS herefter kaldet ML

”Licenstager” er brugere der har oprettet en Bruger og har adgang til ML platformen. Som Bruger i MINLANDSBY app version 2.0 indgår du denne aftale med ML om adgang til og brug af ML platformen og accepterer ML vilkår og betingelser.

”Betalende Licenstager” herefter kaldet Administrator. En Administrator er en Bruger fra en forening, som har indgået aftale om medlemsskab af MINLANDSB. Aftalen er levering af administratorrolle til landsbysiden i ML platformen, som gives gennem adgang til MINLANDSBY webdashboard.

”Licenserede” er de af ML produkter, der er omfattet af Licensaftalen, herunder MINLANDSBY app og MINLANDSBY webdashboard. Herefter ML platformen.

”Licensretten” er Brugernes brugsret til det Licenserede, som denne opnår ved accept af Licensvilkårene, men også ved evt. betaling af de til licensen knyttede licensafgifter for medlemskabet og adgangen til administratorrolle i MINLANDSBY webdashboardet. jf. Licensvilkårenes pkt. 2.1.

”Licensvilkår(ene)” Nærværende licensvilkår, bilag hertil, samt eventuelle efterfølgende tilføjelser eller ændringer hertil.

2. Licensrettens omfang

2.1 Brugsret til ML platformen.

Ved accept af Licensvilkårene opnår Bruger en tidsbegrænset, ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til ML platformen samt eventuelle senere opdateringer af ML platformen i overensstemmelse med Licensvilkårene.

Brugsretten giver alene Bruger ret til i forbindelse med sædvanlig anvendelse af ML platformen at redigere og slette i eget indhold i MINLANDSBY apps nyheder, kalender og kort.

Brugsretten giver administrator, med aftale om betaling og levering af adgang til administratorrolle i webdashboard, ret til at oprette, tilføje og redigere i indholdet på den landsyside, der er tilkøbt adgang til.

ML platformen må ikke videregives eller på anden måde gøres tilgængelig for tredjemand, herunder særligt brugernavn og adgangskode samt adgang til eller mulighed for at redigere i nyhederne, kalenderen og kortet via. brugeres egen personlige adgang.

Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, må Brugeren ikke tillade nogen tredjepart på nogen måde at ændre ML platformen eller andet materiale udleveret af ML.

Brugeren, må ikke, og skal accepterer at denne ikke må, hjælpe andre til at ændre eller kopiere (medmindre der er givet udtrykkelig tilladelse i denne aftale), dekompilere, adskille, foretage reverse engineering af eller forsøge at udlede kildekoden til, fremstille afledte produkter af ML platformen.

2.2. Begrænsninger i brugsretten – Acceptabel brug

Når Brugeren får adgang til ML platformen kan brugeren selv indtaste indhold i ”Nyheder,” ”Kalender,” og ”Kort” funktionerne. Brugeren kan også selv slette dette indtastede indhold efter egen diskretion.

Brugeren er ansvarlig for, at det indhold som indtastes i ”Nyheder,” ”Kalender,” eller ”Kort” ikke krænker tredjemands Immateriallerettigheder, herunder særlig ophavsret til billeder, tekster, video filer, lydoptagelser og lign. Alle billeder, tekst og andet materiale, der uploades til ML platformen, skal være orginalt ejet af den, der uploader. Ingen billeder, tekst eller andet materiale må krænke ophavsret, varemærker, immaterielle rettigheder eller andre juridiske rettigheder.

Det er den enkelte Bruger, der uploader billeder, tekst eller andet materiale til ML platformen, der er ansvarlig for, at materialet overholder ML retningslinjer og ikke på nogen måde krænker trejdepart.

Brugeren er ansvarlig for, at det af Bruger indtastede indhold ikke krænker andres rettigheder, friheder og liv. Bruger må ikke indtaste indhold der er ærekrænkende, anstødeligt eller på anden måde generende i forbindelse med brug af ML platformen.

ML er berettiget til at slette det af Bruger indtastede indhold såfremt ML vurderer, at disse er, eller kan være krænkende.

ML er berettiget til at spærre en Brugers adgang til ML platformen uden forudgående varsel, når det vurderes at Brugeren har overtrådt denne bestemmelse eller når brugeradgangen i øvrigt er blevet misbrugt.

2.3 Tekniske forudsætninger for anvendelse af det Licenserede

Brugeren er selv ansvarlig for at anskaffe og installere anvendeligt browserprogrammel og device til fremvisning af ML platformen. Brugeren er bekendt med, at mulighederne for at anvende ML platformen afhænger af valg af device og browserprogrammel. Bruger vil ved henvendelse til ML kunne få oplyst, hvilken device og browserprogrammel der kan anvendes til brug af ML platformen. ML er berettiget til uden varsel at ændre sit programmel med den virkning, at Bruger er nødt til at anskaffe og installere nyt browserprogrammel eller opdatere sine devices for at være i stand til, at anvende ML platformen. Bruger er ligeledes selv ansvarlig for, at opkobling til ML server etableres samt for at vedligeholde og opretholde denne opkobling.

2.4 Overholdelse af Licensvilkårene

Brugeren er forpligtet til at sørge for, at holde sig informeret om og overholde licensvilkårene samt respekterer ML immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettigheder. ML er til enhver tid berettiget til hos Brugren at kontrollere, at Licensvilkårene overholdes. Brugeren skal i den forbindelse sørge for, at ML får den nødvendige adgang til Brugerens programmel og adgang til Brugerens fysiske installationsmiljø, såfremt det er nødvendig for, at ML kan kontrollere overholdelsen af Licensvilkårene.

3. Udnyttelse af Licensretten

3.1 Licensretten udnyttes via. Brugerens personlige password.

3.2 Adgang via personligt password.

Berettiget til at anvende ML platformen er alene de Brugere, som ML i henhold til denne aftale har udstedt personligt password til.

Brugere må ikke give tredjemand adgang til ML platformen via online service, internet, intranet eller på anden måde, ligesom Brugere ikke må videregive det af ML udstedte password(s) til tredjemand.

Er Brugeren en virksomhed, offentlig eller privat institution, organisation, mv., må Brugeren heller ikke give andre medarbejdere end de(n) Bruger(e), ML har udstedt password til, adgang til ML platformen via online service, internet eller intranet, ligesom Brugeren ikke på anden måde må videregive de af ML udstedte password(s) til andre medarbejdere.

4. Opdatering og ændring af ML platformen.

ML har ret til løbende at ajourføre og opdatere ML platformen, når ML finder det nødvendigt. ML er berettiget til at foretage ændringer i funktionaliteten af ML platformen, herunder fjerne og/eller ændre funktioner, som ML finder nødvendigt for generelt at kunne levere den bedst mulige ydelse over for sine Brugere. Det er til enhver tid ML, der afgør, hvilke funktionaliteter der lever op til dette krav. Sådanne ændringer af funktionaliteten af ML platformen medfører ingen indskrænkninger eller ændringer i Brugeren forpligtelser over for ML, ligesom sådanne ændringer af ML platformen ikke giver Brugeren ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for ML.

5. Rettigheder.

5.1 Rettigheder til ML platformen.

ML, eller tredjemand fra hvem ML afleder sine rettigheder, har ophavsret og enhver anden rettighed til ML platformen, herunder al kode, html-kode, tekst, billeder og andre elementer, som Brugeren kan opnå adgang til via. ML platformen. Ophavsretten omfatter desuden ethvert fysisk materiale, herunder brugermanualer og undervisningsmateriale, der er udleveret af ML til Brugeren. Brugeren skal respektere ML rettigheder. Brugeren er ansvarlig uden beløbsmæssig begrænsning for tilsidesættelse af disse rettigheder, herunder uberettiget videregivelse af ML platformen til tredjemand.

Brugeren må ikke bryde eller ændre eventuelle sikkerhedsmekanismer, herunder sikkerhedskoder, ligesom Brugeren ikke må ændre eller fjerne angivelser i ML platformen vedrørende rettighedsforhold, varemærker, produktinformation eller lignende.

5.2 Rettigheder til indhold

Brugerens rettigheder til, og dispositionsret over eget indhold:

Brugeren har mulighed for og ret til at indtaste, redigere og fjerne eget indhold i nyheder, kalender og kort funktionen i ML platformen, jf. pkt. 2.1 of 2.2. Brugeren disponerer selv over eget indhold. En Bruger har ikke dispositionsret over indholdet der indtastes af en anden Bruger i funktionerne.

Brugeren bevarer alle Immateriallerettigheder og lign. til deres indhold, herunder billeder, tekster, video-filer, lydoptagelser m.v.

Kopiering, deling eller andre former for videregivelse til tredjemand er ikke tilladt med mindre der indhentes særskilt tilladelse fra den rettighedshavende Bruger

5.3 Anvendelse af indhold

Ved at bruge appen indvilliger brugeren i, at ML indsamler og bruger det af brugeren indtastede indhold i ”Nyheder,” ”Kalender,” og ”kort” til markedsføring og andre salgsfremmende tiltag.

Dette gælder også indtastede indhold, der findes i ”Nyheder,” ”Kalender,” og ”kort” som forefindes efter at en brugerkonto lukkes / ikke længere anvendes.

Når en bruger uploader billeder, tekst og andet materiale til ML platformen, giver Brugeren ML en uigenkaldelig, ikke-eksklusiv  licens, ubegrænset i tid og sted og uden royaltybetaling eller anden betaling, til frit at benytte, kopiere, ændre, oversætte, sub-licensere, videredistribuere og offentliggøre materialet i de sammenhænge og på de platforme, ML finder det relevant.

ML forbeholder sig ret til at beskære i alle uploadede billeder, såfremt dette er nødvendigt for at billederne passer til ML platformen.

Behandling af persondata sker i overensstemmelse med vores privatlivspolitik, som kan læses her: MINLANDSBY privatlivspolitik

Ved at bruge ML platformen accepterer brugeren disse betingelser og betingelserne i vores privatpolitik. Der henvises i øvrigt til pkt. 14.

6. Betaling for det Licenserede Webdashboard

6.1 Betalingsfrist

Såfremt brugeren har tilkøbt medlemskab til MINLANDSBY webdashboard betales licensafgiften for medlemsperioden af 12 måneder ad gangen. ML betalingsbetingelser er  7 dage fra fakturadato.

Såfremt Brugeren ikke foretager betaling inden for den anførte betalingsfrist, påløber der det udestående beløb morarente i overensstemmelse med rentelovens regler herom.

ML forbeholder sig i tillæg til rettigheder efter pkt. 12.,3. afsnit, ret til midlertidigt at lukke for adgangen til det Licenserede, såfremt ML ikke modtager rettidig betaling af licensafgift fra Bruger. Bruger er ikke berettiget til refusion af licensafgift som følge af manglende adgang til det Licenserede, når lukning af adgangen til ML platformen( MINLANDSBY webdashboard) skyldes Brugerens manglende betaling af licensafgift.

6.2 Afmelding, overførsel eller tilkøb af brugeradgange

En afmeldt brugeradgang bliver ikke krediteret, uanset hvornår i medlemsperioden afmelding sker. Bruger har ikke mulighed for at overføre en afmeldt brugeradgang til en anden bruger i løbet af den tilbageværende del af medlemsperioden.

7. Afhjælpning af fejl

ML platformen gives i licens, som det er og forefindes, uden nogen former for garanti.

ML yder således ingen garanti for, at afviklingen af ML platformen samt at opkoblingen til ML platformen vil være uden afbrydelser og fejlfri.

ML foretager løbende opdateringer, vedligeholdelse samt afprøvning af ML platformen, men kan ikke udelukke, at ML platformen indeholder fejl og uhensigtsmæssigheder.

Sådanne fejl er ikke hævebegrundende og berettiger ikke Brugeren til afhjælpning eller andre misligholdelsesbeføjelser.

Tilsvarende gælder for indholdsmæssige fejl. ML tilstræber, at alle fejl og uhensigtsmæssigheder i ML platformen rettes løbende, men yder ingen garanti for, at enhver fejl og uhensigtsmæssighed vil blive rettet.

8. Support

Brugeren kan benytte telefonisk support som support via e-mail. Denne support gælder alene i forhold til det Licenserede og ikke i forhold til samspillet med Licenstagers device, it-udstyr, browser, programmer mv.

Brugeren er alene berettiget til at modtage support, såfremt Brugeren er tilknyttet en landsby eller en kommune som har købt medlemskab til webdashboardet. Supporten foregår inden for Licensgivers normale åbningstid, som til enhver tid fremgår af Licensgivers hjemmeside. ML har en hjælpeside på www.minlandsby.dk hvor det også er muligt at få support.

9. Ansvar og erstatning

9.1. Ansvar for brugernes adfærd

ML og vores samarbejdspartnere, herunder de enkelte kommuner, er ikke ansvarlige for Brugers indtastede indhold i ”Nyheder,” ”Kalender,” eller ”Kort.”

Brugeren skal holde ML og vores samarbejdspartner skadesløs, såfremt ML bliver mødt med et krav fra tredjemand som følge af en brugers overtrædelse af brugsretten eller i øvrigt overtræder andet lovgivning eller forårsager skader i forbindelse med brug af ML platformen.

Her henvises også til MINLANDSBY Fællesskabsregler

9.2. Teknisk anvendelse af MIN LANDSBY App:

ML er ansvarlig for produktskader i overensstemmelse med de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale, men fraskriver sig produktansvar på ethvert andet grundlag.

ML er under ingen omstændigheder ansvarlig over for Bruger for indirekte tab eller følgeskader opstået i forbindelse med anvendelsen af ML platformen, herunder driftstab, tab af forventet profit, tab og/eller retablering af data, tab af goodwill samt andre former for følgeskade.

ML er heller ikke ansvarlig for tab opstået som følge af, at Brugeren ikke har haft mulighed for at anvende ML platformen, uanset årsagen hertil og uanset om ML forud har været adviseret om muligheden for, at et sådant tab kunne indtræde.

ML fraskriver sig ethvert ansvar for tab eller skade, som kan henføres til Brugerens egen opkobling eller device, herunder manglende opkobling, systemnedbrud m.v. Tilsvarende gælder i forhold til Brugers øvrige it-udstyr, devices, browser, programmel m.v.

I tilfælde af Brugerens misligholdelse af Licensvilkårene er ML i tillæg til eventuelt krav på vederlag for uberettiget udnyttelse af ML platformen berettiget til erstatning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

10. Force majeure

Ingen af parterne skal i henhold til Licensaftalen anses for ansvarlig overfor den anden part for så vidt angår forhold, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke ved Licensaftalens indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet, herunder men ikke begrænset til krig og mobilisering, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejke, lockout, svigtende forsyninger af råmateriale, ildebrand, beskadigelse af produktionsapparat, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, virus i ML platformen samt import- og/eller eksportforbud. Forhold hos en parts leverandør anses som force majeure for denne part under Licensaftalen, såfremt der for leverandøren foreligger en tilsvarende hindring, og leverandøren ikke burde have undgået eller overvundet denne eventuelt ved brug af en alternativ leverandør.

11. Overdragelse

Brugeren kan ikke uden ML skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge Licensaftalen til tredjemand.

12. Varighed, opsigelse og ophævelse

Licensaftalen løber, indtil aftalen opsiges af én af parterne. Opsigelse kan ske til enhver tid, hvor Bruger kan anmode om at få slettet en Brugeradgang.

Opsigelsen på MINLANDSBY webdashboard kan opsiges senest en måned før udløbet af den igangværende medlemsperiode. Opsigelsen har virkning for den næstkommende medlemsperiode. Opsigelse skal ske skriftligt enten via brev eller e-mail.

Såfremt Administratoren ikke inden en måned før udløbet af den igangværende medlemsperiode har meddelt ML om opsigelse videreføres licensaftalen.

ML er berettiget til uden varsel og til øjeblikkeligt ophør at ophæve Licensaftalen og slette Brugers adgang, såfremt Brugeren ikke overholder Licensvilkårene.

13. Ændring af licensvilkårene

ML kan til enhver tid ændre Licensvilkårene, dette skal meddeles brugeren at ML har ændret/opdateret licensvilkårene. Såfremt Brugeren ikke ønsker at være forpligtet af de ændrede Licensvilkår, kan brugeren anmode om at få slettet sin Bruger i appen.

Eventuelle ændringer herunder prisændringer, har virkning fra den førstkommende medlemsperiode. Såfremt Administratoren ikke ønsker at være forpligtet, af de ændrede Licensvilkår, skal Administratoren inden en måned før udløbet af den igangværende medlemsperiode skriftligt meddele ML, at ændringen af Licensvilkårene ikke kan tiltrædes. Licensaftalen betragtes herefter som opsagt.

Såfremt administratoren ikke inden en måned før udløbet af den igangværende medlemsperiode har meddelt ML, at ændringen af Licensvilkårene ikke kan tiltrædes, videreføres Licensaftalen i overensstemmelse med de ændrede Licensvilkår.

14. Behandling af oplysninger

ML vil i forbindelse med levering af ML platformen indsamle, bruge, opbevare, vedligeholde og dele oplysninger om Brugere, herunder Brugerens, anvendelse af ML platformen og de persondata som Brugerne måtte indtaste i ML platformen.

Behandlingen har til formål at give ML mulighed for, at levere, analysere, understøtte og forbedre ML løsninger og ML platformen, at sikre overholdelse af Licensvilkårene, af statistiske hensyn med henblik på en yderligere forretningsmæssig udvikling af ML platformen og med henvisning til denne EULA/ vilkår og betingelser og i overensstemmelse med ML Privatpolitik.

ML opretholder passende administrative, fysiske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger, der er designet til at beskytte sikkerheden, fortroligheden og integriteten af personlige data og brugeradfærdsdata, der behandles af ML mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kundskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger (persondataloven).

ML anvender alene underleverandør og tredjepartsudbydere, der kan levere det samme niveau af databeskyttelse og informationssikkerhed, som ML leverer.

I de tilfælde hvor Brugeren bor i en kommune, hvor ML samarbejder med Kommunen, så er det vigtigt at oplyse Brugeren om, at kommunen blot kan anbefale ML platformen som en mulig kommunikationskanal og at det altid er helt op til den enkelte bruger, hvorvidt Brugeren ønsker at bruge ML platformen. Det er også Brugerens eget ansvar at gennemgå ML fællesskabsregler, privatlivspolitik samt vores vilkår og betingelser, så Brugeren er oplyst.

I forbindelse med behandling af Brugernes personoplysninger er ML selvstændig dataansvarlig. Kommunen agerer ikke som databehandler i henhold til kommunens instruks. Kommunerne er i forhold til de personoplsysninger der indsamles, hverken dataansavarlig eller databehandler.

Såfremt ML behandler data på vegne af en dataansvarlig kommune, er ML behandling underlagt en databehandleraftale, hvorefter ML kun behandler persondata i henhold til aftalen og efter kommunens klare instruks. ML behandling er i disse tilfælde underlagt kommunernes tilsyn, der sikre overholdelse af aftalen og opretholdelse af den nødvendig sikkerhed.

Oplysningerne vil i øvrigt ikke blive videregivet til tredjemand med mindre der foreligger særskilt samtykke.

ML foretager løbende ajourføring og kontrol af oplysningerne, for at sikre, at der ikke behandles urigtige eller vildledende oplysninger. Endvidere sikrer ML, at behandlingen af oplysninger sker i et datamiljø, som lever op til gængse sikkerhedskrav.

Brugere kan på begæring få oplyst, hvilke oplysninger der behandles, ligesom ML på anmodning vil berigtige eller slette urigtige eller vildledende oplysninger.

Brugere kan anmode om at få slettet oplysninger og Brugere kan anmelde indhold, der er stødende, krænkende, ulovligt eller på anden måde ikke overholder MINLANDSBYs retningslinjer, regler og vilkår. Brugere kan sende en mail til info@minlandsby.dk gerne med screenshots og brugernavn, hvis det er muligt.

15. E-handelslovens oplysningsforpligtelser

ML overholder samtlige oplysningspligter, som lov om tjenester i informationssamfundet herunder visse aspekter af elektronisk handel (e-handelsloven) pålægger tjenesteydere. For ikke at komplicere kommunikationen mellem Licenstager og ML, fraskrives imidlertid anvendelsen af e-handelslovens §§ 10, 11, stk. 1 og 12 i videst muligt omfang, jf. lovens § 13, stk. 2.

16. Aftalegrundlag

Det samlede aftalegrundlag udgøres af denne End User Licens Aftale.

Fandt du det du søgte ?

Hjælpecenter - MINLANDSBY

Comments are closed.